Czemu służy PKK?

Przed stworzonym  na potrzeby Profilu Kandydata na Kierowcę centralnym systemem teleinformatycznym postawiono dwa cele:

–  wyłapanie osób którym sądownie odebrano uprawnienia do kierowania pojazdem, a które chciałyby wcześniej “legalnie” wsiąść za kierownicę,

– ułatwienie życia kandydatom na kierowców oraz przyspieszenie procesu komunikacji pomiędzy starostwami, WORD-ami i szkołami jazdy.

Osoby ubiegające się o prawo jazdy tylko raz muszą odwiedzić odpowiedni urząd.

Gdy kandydat na kierowcę zameldowany jest w innej  miejscowości, niż zamierza wykupić kurs na prawo jazdy niezbędne jest  udokumentowanie zamieszkania. Może to być umowa najmu lokalu, umowa o pracę w danym mieście lub ew.  zaświadczenia z uczelni w przypadku studentów. W tym wypadku  czas uzyskania PKK może ulec wydłużeniu.

Wniosek o utworzenie profilu można złożyć na trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami. Do państwowego egzaminu na prawo jazdy dopuszczani będą kursanci najwcześniej na miesiąc przed osiemnastymi urodzinami.

JAK UZYSKA PROFIL KANDYDATA KIEROWCY?

Krok 1. Wypełnij wniosek. Druk wniosku o wydanie PKK dostępny w udzędzie. Mozliwe jest również pobranie go ze strony internetowej odpowiedniego wydziału komunikacji. Niezbędne dokumenty w urzędzie może też złożyć za kandydata członek rodziny (bezpłatnie) lub np. szkoła jazdy (w tym przypadku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł).

Krok 2. Przygotuj niezbędne załączniki do wyżej ww. wniosku• orzeczenie lekarskie ,• fotografia, • pełnomocnictwo (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat),• dowód osobisty (do wglądu), • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat. AM, A1, B1).

Krok 3. Złożenie dokumentów w wydziale komunikacji. Z wnioskiem i wymaganymi dokumentami należy zgłosić się do referatu praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kandydata na kierowcę (pkk) i indywidualny numer identyfikacyjny.

Krok 4. Odbiór dokumentu i zapisanie się na kurs prawa jazdy. Pforil z reguły wydają na poczekaniu. Jest też możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty. Sposób odebrania numeru trzeba wcześniej określić we wniosku o wydanie prawa jazdy. Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego można zapisać się na kurs w wybranej szkole jazdy.